*
*จังหวัดที่เกิด
*ศึกษาอยู่ชั้นปีที่
*ศึกษาอยู่ที่จังหวัด