ปัจจุบันได้มีการส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการทั้งเก่าและใหม่ใน หลากหลายมิติ ทั้งการส่งผ่านองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในโลกยุคใหม่นี้ ซึ่งจะต้องอาศัย มุมมอง ความคิด จินตนาการ ประสบการณ์ การวิเคราะห์ การวางแผน และคำแนะนำจากกูรูสาขาต่างๆ ตลอดจนการแบ่งปันประสบการณ์ จากเจ้าของกิจการรุ่นพี่ซึ่งประสบความสำเร็จ จึงจะนำมาสู่การกำหนด กลยุทธ์ที่ทรงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจใหม่ๆ ในยุค 4.0

หลักสูตร "START DEVELOP UP" จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ให้ออกมาสร้างธุรกิจให้เติบโตที่บ้านเกิด ผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้สัมผัสถึงแนวคิด มุมมองด้านต่างๆ และ กรณีศึกษาในการสร้างสรรค์และจัดการธุรกิจแบบใหม่ๆ ได้มีโอกาส ศึกษาดูงานในกิจการที่น่าสนใจ พร้อมระดมสมอง ค้นหาโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างสรรค์ไอเดีย ต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการ อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ภาคเหนือ และประเทศชาติต่อไป
Module 1: Mega Trend
 • Big Change
 • Climate Change
 • Aging Society & Smart City
 • Digital Disruption
 • Cryptocurrency
 • Artificial Intelligence (AI) & Data Twin
Module 2: Business Mindsets
 • Entrepreneur, SMEs, Startup
 • Transform SMEs to be Startup
Module 3: Ideation & Design Thinking
 • Dream BIG & Dare to Do
 • Transform Business / Product Logic
 • Appreciative Inquiry
 • VC (Venture Capital)
Module 4: Business How to
 • Business Concept & Business Innovation
 • Business Model
 • Marketing 4.0 & Market Analysis
 • Strategic Holistic Marketing
 • Creative Branding
 • Product and Package Design & Prototype Development
 • Intellectual Property
 • Funding and Fundraising
 • Angel Investor VS Venture Capital
 • Entrepreneurship
 • Business Plan
Module 5: Business Ethics
 • Value-based management
 • Social Responsibility
 • Social Enterprise
 • Good Thinking กับ ธรรมะอินเทรนด
 • Great Action กับ สิงห์อาสา